مزیت در گردشگری است
بازدید رئیس گروه مالی گردشگری از کارخانه جمیل‌کرک بافت