مزیت در گردشگری است
بازدید از کارونسرای وکیل کرمان